Impetus360 leiderschapskompas

Het theoretisch model

Binnen Growth Spot staat het impetus360 leiderschapsmodel centraal. Dit model is integraal gestoeld op de Zelf-Determinatie Theorie en werd, in samenwerking met de Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent, ontwikkeld en gevalideerd om de variëteit aan (de)motiverend leiderschapsgedrag op een integratieve wijze in kaart te brengen.

Het impetus360 leiderschapsmodel geeft de onderlinge verhouding tussen verschillende motiverende en demotiverende leiderschapsstijlen weer in een twee-dimensioneel model of circumplex.
 
  • De eerste dimensie (op de X-as; d.i. de horizontale as) maakt een onderscheid tussen de mate waarin een leidinggevende een behoefteondersteunende stijl, relatief ten opzichte van een behoefteondermijnende stijl hanteert: voedt een leidinggevende het ABC van zijn medewerkers of ondermijnt hij hun ABC?
  • De tweede dimensie (op de Y-as; d.i. verticale as) maakt een onderscheid tussen de mate waarin een leidinggevende laag directief, relatief ten opzichte van hoog directief handelt: neemt en bewaakt een leidinggevende de leiding of laat hij die eerder over aan zijn medewerkers?

Het impetus360 leiderschapsmodel biedt ook een meer verfijnd inzicht in de stijl van leidinggevenden. Op basis van specifieke leiderschapsgedragingen of -strategieën die empirisch samen clusteren onderscheiden we acht verschillende leiderschapsstijlen, die meer of minder motiverend zijn.

Dit model laat toe om vanuit een helikopter perspectief te zien hoe verschillende leiderschapsstijlen zich verhouden ten opzichte van elkaar en waar specifieke (de)motiverende leiderschapsstijlen en strategieën zich situeren.

Het model als praktische tool

Het model impetus360 leiderschapsmodel fungeert als een kompas dat richting geeft aan organisaties, leidinggevenden en teams voor het zich aanmeten van een (meer) motiverende cultuur en aanpak. 

Via de Growth Spot scan brengen we leiderschap en werkbeleving in kaart, zowel vanuit het perspectief van de leidinggevende zelf als vanuit het perspectief van het team. Deze ontwikkelingsgerichte scan legt sterktes en groeikansen bij de leidinggevende bloot en geeft richting aan interventies die het potentieel van de leidinggevende op effectieve helpen ontgrendelen. In het kader van leiderschapsontwikkeling wordt het impetus360 leiderschapskompas ingezet als een praktisch handvat om situaties te analyseren en alternatieve (meer motiverende) interventies op te zetten. Bij elke beoogde of geïmplementeerde interventie stellen we de vraag waar de leidinggevende zich situeert op het kompas en wat de impact van die interventie is voor de medewerker(s).

Wat heeft het impetus360 leiderschapskompas te bieden?

Het impetus360 leiderschapskompas is…

Het leiderschapsmodel kan herkenbare valkuilen in leiderschap blootleggen en laat toe om in de overliggende stijl een constructief alternatief te vinden. Het kompas reikt daarmee handvatten aan voor wat alternatieve handelingsmogelijkheden zijn in situaties die niet of minder vlot lopen. Het model toont ook aan dat je afhankelijk van de situatie in één of meerdere leiderschapsstijlen kan staan.

Het leiderschapsmodel reikt een aantal kenmerkende bouwstenen per leiderschapsstijl aan, waarvan hun motiverende impact wetenschappelijk is aangetoond. Deze bouwstenen dragen bij aan de praktische toepasbaarheid van het leiderschapskompas omdat ze een taal geven om te begrijpen wat vlot loopt, te identificeren waar groeimarge is en te bepalen welke concrete acties er opgezet kunnen worden.

Het leiderschapsmodel wordt steeds als groei- en ontwikkelingsgericht instrument ingezet om leidinggevenden en organisaties te ondersteunen en te begeleiden in hun verdere professionalisering, en is dus geenszins evaluatief. Via een leiderschapsscan kunnen leidinggevenden zichzelf inschatten op elke leiderschapsstijl in het kompas. Dit laat toe om stil te staan bij de huidige mate van (de)motiverend leiderschap (‘Waar sta ik vandaag?’) en legt tevens mogelijke kwetsbare punten en groeikansen bloot. Daarnaast kan ook het perspectief van de medewerkers worden meegenomen, zodat eventuele discrepanties tussen de percepties van leidinggevenden en hun medewerkers kunnen worden blootgelegd. Zodoende fungeert het leiderschapskompas als een spiegel. Het maakt op een directe en toegankelijke wijze duidelijk dat de beoogde leiderschapsstijl niet per definitie op dezelfde wijze wordt ervaren door hun medewerkers, wat aanknopingspunten biedt voor leidinggevenden en organisaties om hun ontwikkeltraject vorm te geven.

Het leiderschapsmodel vormt een bruikbaar instrument om gebeurtenissen binnen je organisatie te begrijpen, te analyseren en te verklaren. Hoewel het kompas voornamelijk wordt ingezet voor leiderschapsontwikkeling, is het evenzeer een bruikbaar instrument om te begrijpen en te verklaren hoe de communicatie, de implementatie van verandering, het evaluatiesysteem etc. het ABC en de motivatie van je werknemers beïnvloeden. Dit heeft als voordeel dat er voor verschillende thema’s vanuit één wetenschappelijk valide model kan gewerkt worden.

Impetus360 leiderschapskompas

Zelf aan de slag met het impetus360 leiderschapskompas

Als exclusieve licentiehouder van het impetus360 leiderschapskompas is het de verantwoordelijkheid van Impetus Academy ervoor te zorgen dat de praktische implementatie van het impetus360 leiderschapskompas op een wetenschappelijk correcte en ethisch verantwoorde manier gebeurt.

Tijdens de opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ worden kennis en vaardigheden aangereikt om op kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde manier met het impetus360 leiderschapsmodel aan de slag te gaan. Daarnaast biedt de opleiding diverse tools en materialen om het model praktijkgericht in te zetten in trainingstrajecten voor leidinggevenden en hun teams.

Deelnemers aan het programma verbinden zich ertoe de algemene voorwaarden inzake intellectuele eigendom en privacy wetgeving (GDPR) te allen tijde toe te passen.

Het volgen van de opleiding houdt in dat gecertificeerde professionals – mits correcte verwijzing naar de bron en exclusief gedurende de looptijd van hun licentie – vrij gebruik kunnen maken van het impetus360 leiderschapskompas in hun trainingsaanbod.

Wil je deelnemen aan de opleiding?

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding tot ‘Certified Growth Spot Professional’ doorloop je de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.